Tytuł projektu: Promocja oferty firmy HAIRMED SP. Z O.O. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży usług prozdrowotnych

HAIRMED Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Promocja usług firmy Hairmed Sp. z o.o. na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-02-0024/21-00

okres realizacji projektu: 2021-05-01 – 2022-09-30

Cel projektu i spodziewane efekty:

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów medycyny estetycznej pod marką SKYCLINIC, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę działalności

eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

– podpisanie łącznie 23 kontraktów handlowych;

– osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu produktów (usług) będących przedmiotem Projektu na poziomie 1 896 860,00 zł,

– osiągnięcie sumarycznych przychodów z eksportu ogółem na poziomie 1 896 860,00 zł (przedmiotem eksportu w Projekcie

jest cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

– skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej Spółki w skali międzynarodowej,

– nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,

– pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego

wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 387 400,00 zł

wartość dofinansowania UE: 290 550,00 zł

Wartość projektu: 480 000,00 PLN brutto

Wkład Funduszu Europejskiego: 360 000,00 PLN brutto