+ 48 71 889 80 00

Wrocław -->> ul. Ołtaszyńska 71a |||| Warszawa -->> ul, Marconich 3

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą HairMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą HairMed.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o HairMed należy przez to rozumieć zakład leczniczy podmiotu leczniczego HairMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

2

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

 1. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 4. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 5. ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,
 6. przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wskazanych wyżej ustaw,
 7. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 8. niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

3

Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

 1. firmę podmiotu,
 2. cele i zadania podmiotu,
 3. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 5. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 6. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu,
 7. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu,
 8. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym,
 9. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 10. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 11. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne.

Cele i zadania podmiotu

4

 1. Celem głównym Podmiotu leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego.

Miejsce udzielania świadczeń

5

Świadczenia zdrowotne udzielane są pod adresem: ul. ul. Ołtaszyńska 71A, 53-034 Wrocław

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

6

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez HairMed obejmuje następujące dziedziny medycyny:

1. Chirurgia plastyczna
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego podmiotu

7

 1. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Zarząd HairMed Sp. z o.o. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 2. Kierownik kieruje podmiotem leczniczym, zakładem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego podmiotu.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik bądź inna wskazana osoba.

Struktura organizacyjna

8
Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego – tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Chirurgii Plastycznej
 2. Poradnia chirurgii plastycznej

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

9
Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w §6 ust. 2 niniejszego regulaminu, a w szczególności:

 1.  badanie i porada lekarska,
 2. określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,
 3. określenie kierunku leczenia,
 4. postawienie diagnozy,
 5. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 6. opieka profilaktyczna,
 7. działania diagnostyczne,
 8. leczenie,
 9. prowadzenie dokumentacji medycznej.

10

 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne HairMed oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania zakładu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

11

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo lub on-line, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
 4. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 5. Lekarze podmiotu leczniczego kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Lekarze podmiotu leczniczego kierują pacjentów na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

12

 1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 3. a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 4. b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 5. c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 6. d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 7. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 8. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

13

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 10. 10)osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 11. 11)wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 12. 12)spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 13. 13)osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 14. 14)członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.
 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłaty w kwotach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego, przy czym kwoty te nie mogą przekraczać
 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Akcje promocyjne oraz działania marketingowe

Płatność

14

 1. W HairMed udostępnia się klientom następujące sposoby zapłaty za usługi: płatność gotówką, voucher, bon podarunkowy, przelew na rachunek bankowy, system MediRaty, kredyt ratalny Alior Bank lub kartą płatniczą – poprzez terminal płatniczy.
  W przypadku płatności przelewem, środki na koncie HairMed muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem wizyty.
 2. HairMed zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych promocji na zabiegi. Z tytułu promocji klientom, którzy opłacili pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia. Promocje i rabaty nie łączą się. Zasady poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.

Karnety/Pakiety zabiegów

15

 1. W HairMed dostępne są karnety/pakiety zabiegów, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby powtórzeń danego lub różnych zabiegów.
 2. Opłatę za karnet/pakiet zabiegów należy uiścić z góry na wskazany przez HairMed numer konta bankowego lub osobiście.
 3. Każdy zakupiony karnet/pakiet zabiegów ma przypisaną datę ważności. Po zakończeniu karnetu/pakietu zabiegów nie będzie możliwa dalsza jego realizacja.
 4. Osoba posiadająca karnet/pakiet zabiegów musi umówić termin wizyty osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu
  +48 71 889 80 00, za pomocą aplikacji Messenger Facebook / Instagram, mailowo: biuro@skyclinic.pl lub online: www.SkyClinic.pl.
 5. Karnet/ pakiet zabiegów jest przypisany do klienta i bezzwrotny. Nie dopuszcza się całkowitego lub częściowego zwrotu opłaty za zakupiony karnet/pakiet zabiegów oraz przekazania ich innej osobie.
 6. Klient posiadający karnet/pakiet zabiegów ma prawo do odwołania lub zmiany terminu na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Jeżeli osoba posiadająca karnet/pakiet zabiegów nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności w terminie, HairMed traktuje umówiony zabieg jako zrealizowany i odlicza jego wartość od karnetu/pakietu zabiegów.
 7. W przypadku, gdy HairMed nie jest w stanie zapewnić wykonania zabiegów przypisanych do karnetu/pakietu zabiegów
  w czasie trwania jego ważności, jego data ważności może zostać przedłużona, w tym celu prosimy o kontakt z recepcją.

Zasady korzystania z bonów podarunkowych

16

 1. Istnieje możliwość zakupu bonu podarunkowego o dowolnej wartości na wykonanie zabiegu/zabiegów z oferty HairMed u osoby obdarowanej. Bon podarunkowy może mieć wskazaną kwotę do wykorzystania lub określony zabieg/pakiet zabiegów.
 2. Opłatę za bon podarunkowy należy uiścić na wskazany przez HairMed numer konta bankowego lub osobiście.
 3. Wartość każdego bonu podarunkowego jest zwiększana o 20% w ramach promocji zabiegów przedpłaconych, dla przykładu gdy Klient zdecyduje się na zakup bonu podarunkowego o wartości 500 zł, HairMed powiększa jego wartość o kolejne 100 zł, co łącznie daje kwotę do wykorzystania w wysokości 600 zł.
 4. Zakup bonów podarunkowych nie upoważnia klientów do otrzymania punktów w programie lojalnościowym.
 5. Każdy zakupiony bon podarunkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu. Po zakończeniu ważności bonu podarunkowego nie będzie możliwa jego dalsza realizacja.
 6. Istnieje możliwość wysłania bonu podarunkowego pocztą lub kurierem na wskazany przez kupującego
 7. Osoba obdarowana bonem podarunkowym na zabieg musi umówić zabieg osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu
  +48 71 889 80 00, za pomocą aplikacji Messenger Facebook / Instagram, mailowo: [email protected] lub online: www.SkyClinic.pl
 8. Bon podarunkowy jest przypisany do osoby obdarowanej i bezzwrotny. Nie dopuszcza się całkowitego lub częściowego zwrotu opłaty za zakupiony bon podarunkowy oraz przekazania bonu podarunkowego innej osobie.
 9. Klient posiadający bon podarunkowy ma prawo do odwołania lub zmiany terminu na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Jeżeli osoba obdarowana bonem podarunkowym nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności
  w terminie, HairMed traktuje umówiony zabieg jako zrealizowany i odlicza jego wartość od bonu podarunkowego.
 10. W przypadku zagubienia, utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego, HairMed nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób utraconego bonu podarunkowego.
 11. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wskazanego na bonie podarunkowym na zabieg lub pakiet zabiegów o wartości nie mniejszej niż wartość bonu podarunkowego.
 12. W przypadku, gdy HairMed nie jest w stanie zapewnić wykonania zabiegu lub pakietu zabiegów przypisanych do bonu podarunkowego w czasie trwania jego ważności, jego data ważności może zostać przedłużona, w tym celu prosimy o kontakt z recepcją.

Zasady korzystania z voucherów

17

 1. Voucher można wykorzystać wyłącznie za jego okazaniem.
 2. Voucher nie może zostać wykorzystany na zabiegi z użyciem preparatu typu toksyna botulinowa.
 3. Voucher musi zostać zrealizowany do daty ważności podanej na voucherze. Po zakończeniu ważności vouchera nie będzie możliwa jego dalsza realizacja.
 4. Osoba obdarowana voucherem musi umówić zabieg osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu +48 71 889 80 00, za pomocą aplikacji Messenger Facebook / Instagram, mailowo: [email protected] lub online: www.SkyClinic.pl.
 5. Suma voucherów o nominale 100 zł, 200 zł i 300 zł wykorzystanych przez jednego klienta nie może przekroczyć kwoty 300 zł.
 6. Z voucherów o nominale 100 zł, 200 zł i 300 zł może skorzystać tylko i wyłącznie pierwszorazowy klient na zabiegi o dowolnej wartości.
 7. Z voucherów o nominale 1000 zł lub więcej może skorzystać tylko i wyłącznie pierwszorazowy klient na zabiegi o wartości przekraczającej 1500 zł.
 8. Voucher jest bezzwrotny. Nie dopuszcza się całkowitego lub częściowego zwrotu opłaty za voucher.
 9. Klient posiadający voucher ma prawo do odwołania lub zmiany terminu na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Jeżeli osoba posiadająca voucher nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności w terminie, HairMed traktuje umówiony zabieg jako zrealizowany i odlicza jego wartość od nominału vouchera.
 10. Vouchera nie można wykorzystać na konsultacje medyczne, wyjątkiem są vouchery konsultacyjne o nominale 200 zł
  i dedykowane w tym celu zaproszenia.
 11. W przypadku zagubienia, utraty lub zniszczenia vouchera, HairMed nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje
  w żaden sposób utraconego vouchera.
 12. Voucher może zostać wykorzystany przez klienta jako częściowa zapłata za zabieg o wyższej wartości niż nominał vouchera.
  W przypadku, gdy nominał vouchera jest wyższy niż wartość zabiegu to pozostałe saldo zostaje umorzone.

Przepisy porządkowe

18

 1. Każdy Pacjent korzystający z usług HairMed zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie www.SkyClinic.pl oraz w Recepcji.
 3. Każdy pacjent korzystający z usług HairMed zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w HairMed, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników HairMed.
 4. Pacjenci przebywający na terenie HairMed zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością HairMed oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 5. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Tryb składania skarg i wniosków

19

 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności HairMed do Zarządu HairMed.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
 3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.

Zarząd HairMed