Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą HairMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą HAIRMED.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o HAIRMED należy przez to rozumieć zakład leczniczy podmiotu leczniczego HairMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

 1. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. ustawy z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 4. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 5. ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,
 6. przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wskazanych wyżej ustaw,
 7. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 8. niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Regulamin organizacyjny określa w szczególności:

 1. firmę podmiotu,
 2. cele i zadania podmiotu,
 3. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 5. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 6. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu,
 7. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu,
 8. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym,
 9. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 10. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 11. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne.

Cele i zadania podmiotu

§ 4

 1. Celem głównym Podmiotu leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego.

Miejsce udzielania świadczeń

§ 5

Świadczenia zdrowotne udzielane są pod adresem: ul. Gwiaździsta 64 lok. 29/3, 53-413 Wrocław

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Zakres świadczeń udzielanych przez HairMed obejmuje następujące dziedziny medycyny:

 1. Chirurgia plastyczna

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego podmiotu

§ 7

 1. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Zarząd HairMed Sp. z o.o. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 2. Kierownik kieruje podmiotem leczniczym, zakładem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego podmiotu.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik bądź inna wskazana osoba.

Struktura organizacyjna

§ 8

Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego – tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

I. Poradnia Chirurgii Plastycznej

 1. Poradnia chirurgii plastycznej

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

§ 9

 1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w §6 ust. 2 niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  1. badanie i porada lekarska,
  2. określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,
  3. określenie kierunku leczenia,
  4. postawienie diagnozy,
  5. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  6. opieka profilaktyczna,
  7. działania diagnostyczne,
  8. leczenie
  9. prowadzenie dokumentacji medycznej.

§ 10

1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne HAIRMED oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania zakładu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika.

3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 11

1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

3. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, mailowo lub on-line, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.

5. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.

6. Lekarze podmiotu leczniczego kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Lekarze podmiotu leczniczego kierują pacjentów na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

§ 12

1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:

a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

3. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

§ 13

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 10. 10)osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 11. 11)wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 12. 12)spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 13. 13)osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 14. 14)członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.
 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy pobiera opłaty w kwotach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego, przy czym kwoty te nie mogą przekraczać
 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Akcje promocyjne oraz działania marketingowe

§ 14

1. Voucher można wykorzystać wyłącznie za jego okazaniem.
2.Voucher nie może zostać wykorzystany na zabiegi wypełniające.
3. Voucher może zostać wykorzystany jako częściowa zapłata za usługę o wyższej wartości niż wysokość vouchera, ale jeśli voucher zostanie wykorzystany tylko częściowo, to pozostałe saldo zostaje umorzone.
4. Voucher nie podlega zwrotowi i nie można go spieniężyć.
5. Voucher musi zostać zrealizowany do daty podanej na voucherze.

6. Suma voucherów nie może przekraczać 500 zł.
7. Z Voucherów o wartości 300+, 500+ można skorzystać tylko i wyłącznie na pierwszy zabieg wykonany w klinice.

8. Z Voucherów o wartości 1000+ można skorzystać tylko i wyłącznie na pierwszy zabieg wykonany w klinice o wartości przekraczającej 1500 zł.

9. Voucherów nie można wykorzystać na konsultacje medyczne.

 

Przepisy porządkowe

§ 14

 1. Każdy Pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie www.skyclinic.pl oraz w Recepcji.
 3. Każdy pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Klinice, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników Kliniki.
 4. Pacjenci przebywający na terenie Kliniki zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Kliniki oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 5. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Tryb składania skarg i wniosków

§ 15

 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Kliniki do Zarządu Kliniki.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
 3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.

Zarząd Kliniki